โครงงานวิทยาศาสตร์ ตัวอย่าง 5

หัวข้อ โครง งาน ที่ ดี ต้อง มี ลักษณะ อย่างไร

หัวข้อ โครง งาน ที่ ดี ต้อง มี ลักษณะ อย่างไร

หัวข้อ โครง งาน ที่ ดี ต้อง มี ลักษณะ อย่างไร ลักษณะโครงการที่ดี ลักษณะของโครงการที่ดี โครงการที่ดีต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ โครงการต่างๆ เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างเป็นระบบ เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โครงการที่ดีย่อมเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่องค์กรหรือหน่วยงานจะได้รับนั้นคุ้มค่า อันจะนำไปสู่การพัฒนาให้เป็นโครงการที่ดี ดังนี้

 • 1. มีความชัดเจน มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล และวิธีการดำเนินการต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความชัดเจนทั้งเนื้อหาและภาษา ระบุระยะเวลาของการดำเนินการ วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการพร้อมรายละเอียดครบถ้วน สามารถตอบคำถามของผู้ที่อ่านโครงการ คุณสามารถตอบคำถามต่อไปนี้ได้
 • 2. มีความเป็นไปได้ เป็นโครงการที่อิงจากข้อมูลที่วิเคราะห์อย่างรอบคอบและเป็นจริง ต้องมีแนวทางแบบลำดับชั้นในการดำเนินโครงการ สามารถนำไปปฏิบัติได้ และมีความเป็นไปได้ที่โครงการจะประสบความสำเร็จ หรือจะพูดตามคาด
 • 3. บันทึก เป็นโครงการสนับสนุนทรัพยากร แต่เมื่อแก้ปัญหามีหลายวิธีที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ แต่ละวิธีมีต้นทุนการดำเนินงาน ระยะเวลาการใช้และทรัพยากรที่ใช้จึงเป็นคำตอบของปัญหาเดียวกัน ควรเลือกการดำเนินการที่แพงที่สุด ประหยัดเวลาและทรัพยากรให้มากที่สุด
 • 4. มีประสิทธิภาพ มีการดำเนินโครงการและจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อให้บรรลุผลตามที่ต้องการหรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ติดตาม เป็นโครงการที่สามารถตอบสนองความต้องการ ประโยชน์ หรือแก้ปัญหาขององค์กรหรือหน่วยงานได้ หรือโครงการที่ริเริ่มต้องมีผลกระทบต่อด้านใดด้านหนึ่ง โครงงานวิทยาศาสตร์ ตัวอย่าง

ลักษณะของโครงการที่ดี หัวข้อ โครง งาน ที่ ดี ต้อง มี ลักษณะ อย่างไร

 • ต้องมีความมั่นใจมาก เป็นโครงการที่เชื่อว่าเป็นไปได้และจะประสบความสำเร็จ เพราะหากมีการเปลี่ยนแปลงตัวดำเนินการโครงการก็สามารถทำได้สำเร็จเช่นกัน หรือบรรลุผลเช่นเดียวกัน ดังนั้น รายละเอียดของโครงการจึงต้องเป็นแนวทางให้ผู้อื่นได้อ่าน เข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้ตามโครงการนั้นๆ
 • ทำการประเมิน เป็นโครงการที่ต้องติดตามและประเมินผลในแง่ของผลการดำเนินการตามโครงการนั้นๆ คล้ายกันหรือแตกต่างจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้อย่างไร ดังนั้นทุกโครงการควรกำหนดผลลัพธ์ที่วัดได้ ซึ่งจะบ่งบอกถึงความสำเร็จของโครงการ
 • การทำโปรเจ็กต์ที่ดีบนคอมพิวเตอร์ คุณต้องคำนึงถึงประโยชน์ด้วย อย่างไรก็ตาม ต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นของโครงการที่ผู้เขียนอาจต้องหลีกเลี่ยง ต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมด้วย หัวข้อ โครง งาน ที่ ดี ต้อง มี ลักษณะ อย่างไร

หัวข้อ โครง งาน ที่ ดี ต้อง มี ลักษณะ อย่างไร การประเมินโครงการ

การประเมินโครงการเป็นตัววัดคุณภาพของงาน หัวข้อ โครง งาน ที่ ดี ต้อง มี ลักษณะ อย่างไร เกณฑ์จะขึ้นอยู่กับตารางด้านล่าง นักศึกษาควรตระหนักถึงเกณฑ์การประเมิน การสร้างผลงานที่มีคุณภาพ การเรียนรู้วิธีจัดทำโครงงานจะช่วยให้นักเรียนสามารถนำความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ไปใช้ หลักการและกระบวนการที่ใช้ในการแก้ปัญหา หลักการเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์ และการออกแบบโปรแกรม เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ใหม่กับครูผู้สอนที่คอยชี้แนะอย่างต่อเนื่องและให้นักเรียนเขียนรายงานการสังเคราะห์ทีละขั้นตอน

เลือกหัวข้อ

 • ความชัดเจนในหัวข้อของโครงการ
 • ความเข้าใจในหัวข้อโครงการ

ข้อมูลการวิจัย

 • ความถูกต้องของแนวคิด/ทฤษฎี
 • ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล

ข้อเสนอโครงการ

 • ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อเสนอโครงการ
 • การเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบ ของเรื่องโครงการ

พัฒนาโครงการ

 • ความถูกต้องของการออกแบบ
 • โครงการประสบความสำเร็จตรงเวลา
 • ความถูกต้องแม่นยำของระบบงาน
 • เยี่ยมครูอย่างสม่ำเสมอ

รายงานโครงการ

 • ความถูกต้องและครบถ้วนของรายงานโครงการ
 • การเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบ ของรายงานโครงการ

หัวข้อ โครง งาน ที่ ดี ต้อง มี ลักษณะ อย่างไร ศึกษาผลกระทบของโครงการไอที

โครงการไอทีส่วนใหญ่ที่พัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมให้ดีขึ้น แต่คนจะเลือกถูกหรือผิด ดังนั้นนักพัฒนาควรตระหนักถึงผลกระทบที่จะมีต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เพื่อหาวิธีป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างระมัดระวัง โดยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคมมีดังนี้

 • 1. เศรษฐศาสตร์ หมายถึง ประสิทธิภาพของโครงการส่งผลต่อการซื้อขาย รายจ่ายและรายได้ของคนในสังคม
 • 2. ด้านสังคมและวัฒนธรรม หมายถึง ผลลัพธ์ของโครงการที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม และประเพณีของคนในสังคม
 • 3. สิ่งแวดล้อม หมายถึง ผลของโครงการมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ภูเขา ดิน น้ำ อากาศ หัวข้อ โครง งาน ที่ ดี ต้อง มี ลักษณะ อย่างไร