โครงงานวิทยาศาสตร์ ตัวอย่าง 5

โครง งาน ประเภท ทฤษฎี

โครง งาน ประเภท ทฤษฎี

โครง งาน ประเภท ทฤษฎี โครงการวิจัยเชิงทฤษฎี เป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการทฤษฎีใหม่ หลักการใหม่ หรือแนวคิดใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสอื่นๆ ดังนั้นทฤษฎีใหม่จึงถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้หรือหลักการใหม่ในเรื่องใด ที่ไม่มีใครเคยคิด แย้ง หรือขยายผลที่มีอยู่ซึ่งในหลักการต้องพิสูจน์บนพื้นฐาน ทฤษฎี หลักการ วิทยาศาสตร์หรือทฤษฎีอื่น ๆ และข้อมูลอื่น ๆ ที่สนับสนุนโครงการประเภทนี้ บ่อยครั้งเป็นโครงงานคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ หัวข้อ โครง งาน ที่ ดี ต้อง มี ลักษณะ อย่างไร เป็นต้น

 • 1. ทฤษฎีเกษตรใหม่
 • 2. การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์
 • 3. การผลิตแท่งเชื้อเพลิงสีเขียว

 

ข้อดีของการเรียนรู้ด้วย โครง งาน ประเภท ทฤษฎี

 • 1. นักเรียนได้เลือกวิชาที่จะเรียนแล้ว วิธีการเรียนรู้อิสระและแหล่งความรู้
 • 2. นักเรียนสนใจเพราะเรียนหรือฝึกฝนเป็นขั้นตอน
 • 3. การศึกษาเกี่ยวข้องหรือบูรณาการความรู้/ทักษะ/ประสบการณ์กับสิ่งใหม่ๆ
 • 4. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามธรรมชาติและประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • 5. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทำงานตามแผนและรู้วิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง
 • 6. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักวิธีแก้ปัญหาในที่ทำงานและพร้อมที่จะเผชิญกับสภาพสังคมที่แท้จริง
 • 7. เป็นกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
 • 8. ใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเหตุผลในการทำงานอย่างเป็นระบบ

โครงการวิจัยเชิงทฤษฎี โครง งาน ประเภท ทฤษฎี

นอกจากโครงการทั้งสามประเภทนี้แล้ว ยังมีโครงการอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าทฤษฎีหรือโครงงานอธิบาย เป็นโครงการที่ผู้สร้างต้องนำเสนอแนวคิดใหม่ในคำอธิบายที่มีเหตุผลของเรื่องราว มีหลักการทางวิทยาศาสตร์หรือทฤษฎีสนับสนุนที่อธิบายปรากฏการณ์เก่าในรูปแบบใหม่หรือไม่? สามารถนำเสนอเป็นคำอธิบาย สูตร หรือสมการตามข้อมูลหรือทฤษฎีอื่นๆ โครง งาน ประเภท ทฤษฎี ในการทำโครงการประเภทนี้ ผู้ผลิตต้องมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดี และเขาต้องค้นคว้าและศึกษาเรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องมาก 

ดังนั้นจึงสามารถสร้างคำอธิบายหรือทฤษฎีได้ จึงมีคนสนใจโครงการประเภทนี้น้อยมาก โครงการทฤษฎี เป็นโครงการที่นำเสนอทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของสูตร สมการ หรือคำอธิบาย โดยผู้เสนอจะกำหนดกฎเกณฑ์หรือข้อตกลง หรือบางทีกฎและอนุสัญญาเก่าอาจใช้เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ในรูปแบบใหม่ สามารถแนะนำแนวคิด แนวคิด หรือจินตนาการที่ไม่เคยคิดมาก่อน อาจเป็นความขัดแย้งหรือการขยายทฤษฎีดั้งเดิม แต่ต้องมีข้อมูลหรือทฤษฎีอื่นๆ มารองรับ

ตัวอย่างทางทฤษฎีของ โครง งาน ประเภท ทฤษฎี

เพราะโครงการประเภทนี้ ผู้สร้างโครงการต้องมีวิทยาศาสตร์ที่ดี และเขาต้องทำวิจัยมากมายเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้กว้างขวางและลึกซึ้งในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงไม่มีใครเคยทำโครงการวิทยาศาสตร์แบบนี้มาก่อนในการแข่งขันกับ Thailand Education Science and Technology ตัวอย่างโครงงานต่อไปนี้ไม่ใช่โครงการนักเรียนมัธยมปลาย

 • ทฤษฎีสัมพัทธภาพ (E = mc2)
 • คำอธิบายใหม่ของพื้นที่
 • กำเนิดทวีปและมหาสมุทร
 • แผ่นดินไหวในประเทศไทย
 • บรรยายเรื่องราวชีวิตมนุษย์ในอวกาศ
 • การสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์เนื่องจากภาวะโลกร้อน โครง งาน ประเภท ทฤษฎี