โครงงานวิทยาศาสตร์ ตัวอย่าง 5

โครง งาน วิทยาศาสตร์ ม ปลาย

โครง งาน วิทยาศาสตร์ ม ปลาย

โครง งาน วิทยาศาสตร์ ม ปลาย โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หนังสือเล่มนี้มีการปรับปรุงเนื้อหาบางส่วน คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ใช้เพื่อการศึกษาและเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จัดเป็นลำดับขั้นตอนของโครงการตามหลักการทั่วไป ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย รายงาน โครง งาน วิทยาศาสตร์ สิ่ง ประดิษฐ์ อธิบายว่าแต่ละขั้นตอนทำงานอย่างไร พร้อมทั้งเสนอแนวทางการประเมินผลเพื่อใช้ในโครงการกำหนดเงื่อนไขการใช้งาน ตัวอย่างการเขียนโครงการทั่วไป ตัวอย่างข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์และตัวอย่างชื่อโครงการที่สร้างไว้แล้ว

1. หลักการและเหตุผล ของ โครง งาน วิทยาศาสตร์ ม ปลาย

วิทยาศาสตร์เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศทางการเกษตร อุตสาหกรรม และการแพทย์ โครง งาน วิทยาศาสตร์ ม ปลาย ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ ประเทศที่พัฒนาแล้วให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนปลูกฝังความสำคัญและทัศนคติเชิงบวกต่อสังคมในสังคมต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่วัยเด็ก 

เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สนับสนุน ส่งเสริม และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในสังคมได้ฝึกฝนโดยใช้องค์ความรู้ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ องค์การวิทยาศาสตร์ จึงมีการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมให้เยาวชนใช้ทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก้ปัญหาและทำงานต่อไปในชีวิตประจำวัน

2. วัตถุประสงค์ ของ โครง งาน วิทยาศาสตร์ ม ปลาย

 • 2.1 ส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์และฝึกใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา
 • 2.2 ส่งเสริมให้เยาวชนของชุมชนสร้างอาชีพสายวิทย์และมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 2.3 ช่วยให้เยาวชนที่สนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิด
 • 2.4 ดำเนินการตามแผนพัฒนากำลังคนของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3. เป้าหมาย ของ โครง งาน วิทยาศาสตร์ ม ปลาย

 • 3.1   ปริมาณนักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายทั่วประเทศ ส่งโครงการเข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาค จัดโดย 6 ศูนย์ภูมิภาคทั่วประเทศ
 • 3.2 คุณภาพนักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายมีความเข้าใจทักษะเป็นอย่างดี แนวทางทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและชื่นชมผลกระทบของวิทยาศาสตร์ต่อชีวิตประจำวันและต่อๆ ไป

4. ประเภทของ โครง งาน วิทยาศาสตร์ ม ปลาย

โครงการที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นโครงการทางวิทยาศาสตร์และ/หรือเทคโนโลยี นี่อาจเป็นโครงการทดสอบ หลักฐานการวิจัยข้อมูลแนวคิดหรือกิจกรรมสร้างสรรค์ ประเภทโครงการทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

 • 4.1 สาขากายภาพ หมายถึง โครงการตามหลักการของวิทยาศาสตร์กายภาพ เช่น เคมี วัสดุศาสตร์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์ ธรณีวิทยา และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เช่น การผลิตสารเคมี เฮล การพัฒนาวัสดุเคมี การสร้างสมการทางคณิตศาสตร์จากฟิสิกส์ ฯลฯ
 • 4.2 ชีววิทยา หมายถึง โครงการตามหลักการของวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น ชีววิทยา สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีวเคมี และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เช่น นิเวศวิทยา การสลายตัวของเอนไซม์ของความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษายีนและโปรตีน ฯลฯ
 • 4.3 การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ หมายถึง โครงการที่นำวิทยาศาสตร์หลายแขนงมารวมกัน ซึ่งสามารถแสดงเป็นชิ้นๆ หรือข้อมูลการทดลอง เช่น โครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในการจัดการพลังงาน โครงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาหารและสุขภาพ ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการหุ่นยนต์ เป็นต้น

5. การสมัคร โครง งาน วิทยาศาสตร์ ม ปลาย

5.1 สถานภาพนักศึกษาที่มีสิทธิ์ส่งโครงการ

 • 5.1.1 สถานภาพเด็กมัธยมปลาย
 • 5.1.2 ระดับสูง

5.2 จำนวนนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวนนักศึกษาในแต่ละโครงงานไม่เกิน 3 คน อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ 1 คน (ถ้ามี) ได้มากกว่า 1 คน โครง งาน วิทยาศาสตร์ ม ปลาย